هر اتفاق مثبتی تو این مملکت بی افته برای آخوندا خوب میشه... خوش بحالشون زندگی میکننا دمشون گرم