الان که یک مروری کردم زندگی فرفری هفت هشت ساله گذشته رو دیدم چه زندگی پر فراز نشیبی داشتم بگذریم آقا اصن بحثو عوض کنید خواهش می کنم دیگه بیاید برنگردیم به خاک بر سری هامون :(