زندگیه دیگه یک روز با ماست یک روز هم با کره است یک روز با پنیر و دیگر فراورده های لبنی هستش... اسمایلی هرهر و کرکر الکی و بامزه درآوردگی