آقا دلم یک قرار فرفری خواست یکهو دلم تنگ شد برای یک قرار فرفری هی روزگار یعنی دیگه نمیشه دیگه تموم شد؟ گیم آو شدیم رفت نه؟