چند تا مرغو جیگرشونو کشیدن بیرون که شام امشب من شه خدا میدونه... من به شخصه عذر میخوام...