سلیقه موسیقیایی من و خانمم خیلی بهم شبیه هستش در این حد که اون علیرضا روزگار آهنگ ناز داره رو میپسنده من گروه دنگ شو