امروز در حال بازی با پیشی بودم یک گاز کوچیک گرفت یک خراشی روی دستم افتاد و یکذره خونی مالی شد نمیرم حالا؟ اسمایلی جون دوست