آقا یادتون باشه شبا شور نخورید دهنتون سرویسه باید تا صبح آب بخورید بعدش