ای کاش می شد تو انتخابات آمریکا هم شرکت کنیم چقدر دوست داشتم حیف شد