آقا اگه قراره بیان بگیرنم بهم بگین یک جوری کسی لایکم نمیکنه یخورده ترسیدم که نکنه خبریه چیزیه بگین طاقتشو دارم تو لیستم؟