ساعت یک و رب جالبه قبلنا خوابم میرد اما الان دیگه مکان جوره خواب کیلو چند؟