مثل اینکه لغو تحریم ها جدی جدی باعث بالارفتن سرعت مکان شده