باید برم دششویی این بار قضیه خیلی جدیه
متاسفانه هنوز راهکاری برای این معضل ارائه نشده است. بعضی از تحلیل‌گران معتقدند در صورتی که به این امر بی‌توجهی شود، می‌تواند موجبات خسارات فراوانی را فراهم آورد. ‎· شاپور
:-)) ‎· Aqfery