به اینستا که سر میزدم فکر میکردم نسل آدمهای خوب و مودب و فرهیخته و بامرام دنیای مجازی منقرض شد اما اینجا باعث شد نظرم عوض بشه