نهار الویه دارم ببرمش خونه مادرمینا دور همی بخوریمش دلم براشون تنگ شده آخرین بار پنجشنبه هفته پیش بود دیدمشون هی زندگی