تو اخرین قرار فرفری مگه چی شده بود انگار حرف و حدیث زیاد بود درسته؟ اسمایلی یک از همه جا بی خبر