خب منتظر یک اتفاق خوبم... اتفاقی که نباید یا دخالت من صورت بگیره از این اتفاقاتی که تحول شگرفی تو زندگی آدم میگذاره و تا یک مدت زیادی حال آدم اساسی خوبه... منتظر اون اتفاقم که بیاد سراغم