ما با این دوستمون صحبت کردیم ازدواج کنه خلاصه دیدیم چه اشتباهی کردیم تپش قلب گرفت از شدت استرس داشت میمرد خدا رحم کرد