یکی از کارهای خوب جمهوری اسلامی گذاشتن جدول برای جوبا بود که ماشین نیافته تو جوب دستشون درد نکنه