بچه ها من یکی دو روز نبودم ماموریت و اینا رفته بودیم محلات خلاصه عجب شهرخلوت سوت و کوری. بود بگذریم خودتون چطورین؟