هم دیروز کلپچ زدم هم امروز نکنه معتاد شدم شاید تو این کلپچا چیزی میریزن یعنی صبح که بیدار شدم مستقیم هدایت شدم به سمت کلپچ دست خودم نبود والله... نمیرم ؟