اینکه کشوری داریم با ذهن منحرف و هر چیزی رو به سادگی ربطش میدن به داستان و اینا همه از برکات انقلاب هستش