فکر کردم اوضاع خوب شده بینمون سلامش کردم دوباره جواب نداد :| https://twitter.com/Ara4Sh/status/688223713896972288