بعد از دو روز اومدم شرکت حس کار نیست منتها مجبوریم دیگه