نشد چایی بریزم سرد نشه #شوآف
الان خواستی بگی چایی داریی؟ لابد دارچینی هم هست! پزو! ‎· آویسا