الان رسیدم شرکت دارم از گشنگی میمیرم دسته خرم نیست بخوریم