من صبحونه نخرم تو این شرکت کسی تخمشم نیست به قول کیا اینا همه مصرف کنندن