بانك سامان مشتري گرامي آبونمان سالانه دريافت پيامك هاي واريز و برداشت، مبلغ 95 هزار ريال است. بی درنگ عدد ۱ رو فرستادم