به امپی نگین فقط
:))))))))))))))))) ‎- حســـــــنے
والا :)))))))))) ‎- آرزو
:))) نصف فان فرفر امپی و رفقا بودن آخه نمیشه که :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
آفتاب جون خودتی؟ ‎- ابوتایغر
شوخی میکنم، اصلا بی امپی هرگز :)) ‎- آرزو
بله تایغر جان، خودمم ‎- آرزو
یا خوشگل یا خوشگل ‎- ابوتایغر