به امپی نگین فقط
:))))))))))))))))) ‎· حســـــــنے
والا :)))))))))) ‎· آرزو
:))) نصف فان فرفر امپی و رفقا بودن آخه نمیشه که :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
آفتاب جون خودتی؟ ‎· ابوتایغر
شوخی میکنم، اصلا بی امپی هرگز :)) ‎· آرزو
بله تایغر جان، خودمم ‎· آرزو
یا خوشگل یا خوشگل ‎· ابوتایغر