عجیبه، از صبح به اینور صدام رفته رفته قطع شده دیگه، بدون سرماخوردگی یا حساسیتی