بمیری اشموغ. زهره ترک شدم
آرزو :))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
وای زهره ام ترک ور داشت ‎- Ashmogh
زهره ترک درسته بای د وی:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
یعنی این کرمش رو همه جا باید بریزه ها :))) پاهام سست شد قشنگ :)) ‎- آرزو
درست کردم سعید :)) ‎- آرزو
ها قربونت :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
درست کردم سعید :)) :دی ‎- Ashmogh
من مجبورم تو کارکتر بمونم و غلط املایی طرف رو کپی کنم :دی ‎- Ashmogh
:)))))) برو دیگه حنات رنگی نداره :)) ‎- آرزو
اشموغ :))))))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?