بمیری اشموغ. زهره ترک شدم
آرزو :))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
وای زهره ام ترک ور داشت ‎· Ashmogh
زهره ترک درسته بای د وی:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
یعنی این کرمش رو همه جا باید بریزه ها :))) پاهام سست شد قشنگ :)) ‎· آرزو
درست کردم سعید :)) ‎· آرزو
ها قربونت :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
درست کردم سعید :)) :دی ‎· Ashmogh
من مجبورم تو کارکتر بمونم و غلط املایی طرف رو کپی کنم :دی ‎· Ashmogh
:)))))) برو دیگه حنات رنگی نداره :)) ‎· آرزو
اشموغ :))))))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?