تو فرندفید همه پرایوت بودیم. من نصفیتون رو نمیشناسم حتی بیشتر از نصف
منو می شناسی؟! :دی ‎· همصدا
منم همینی که آرزویم گفت:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?