با اپرا مینی کامنت نمیشه گذاشت که
ارش به بهرام هم بگو. من ارتباطم با تویبتر قطع شد ‎· آرزو
اینجا داره به داغونیتش افزوده میشه :| ‎· sousan
نع ! :| ‎· Mamad