وقت هست ولی کم است
همینجا باش ناهار بخورم برگردم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?