نامردا چرا نگفتین فرفر تقلبی ساختندی
ببین کی اومده :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: مخلصیییییم ‎· Arman Sabz
بخلللللللللل ‎· آویسا
خوش امدی ‎· جولیا پندلتون
کی پاک میکنی؟ ‎· جولیا پندلتون
تو روحت کجا بودی این مدت؟ اکانت پاک نکنی دوباره ها:دی ‎· Aliusha
لینکشو بگین خو ‎· Arman Sabz
لینک نمیخواد .تو تنظیمات هست دیگه ‎· جولیا پندلتون