نامردا چرا نگفتین فرفر تقلبی ساختندی
ببین کی اومده :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: مخلصیییییم ‎- Arman Sabz
بخلللللللللل ‎- آویسا
خوش امدی ‎- جولیا پندلتون
کی پاک میکنی؟ ‎- جولیا پندلتون
تو روحت کجا بودی این مدت؟ اکانت پاک نکنی دوباره ها:دی ‎- Aliusha
لینکشو بگین خو ‎- Arman Sabz
لینک نمیخواد .تو تنظیمات هست دیگه ‎- جولیا پندلتون