فرفریها اعلام حضور کنین
همه فرفرین دیگه :دی ‎- Aliusha
صاحاب اینجا کیه ‎- Arman Sabz
کیا اومدن اینجا ساب کنیم ‎- Arman Sabz
اکثرا اومدن لیست منو ببین هر کی بود ساب کن:دی ‎- Aliusha
حاضر ‎- Nanii
صاحبش روسیه ‎- جولیا پندلتون
به به! خوش اومدی آرمان جان :) چطوری خبردار شدی؟ ‎- همصدا
از ویکی ‎- Arman Sabz
ویکی هم بودی! ‎- جولیا پندلتون
دی: ‎- مستانه