فرفریها اعلام حضور کنین
همه فرفرین دیگه :دی ‎· Aliusha
صاحاب اینجا کیه ‎· Arman Sabz
کیا اومدن اینجا ساب کنیم ‎· Arman Sabz
اکثرا اومدن لیست منو ببین هر کی بود ساب کن:دی ‎· Aliusha
حاضر ‎· جولیا پندلتون
حاضر ‎· Nanii
صاحبش روسیه ‎· جولیا پندلتون
به به! خوش اومدی آرمان جان :) چطوری خبردار شدی؟ ‎· همصدا
از ویکی ‎· Arman Sabz
ویکی هم بودی! ‎· جولیا پندلتون
دی: ‎· مستانه