ارغوانم آنجاست ارغوانم تنهاست
ارغوانم دارد می گرید ‎- Arman Sabz