ارغوانم آنجاست ارغوانم تنهاست
ارغوانم دارد می گرید ‎· Arman Sabz