آقا من که از فرفر زن گرفتم .... کارم رو هم به عبارتی از فرفر دارم .... کلی رفیق هم دارم .... ببینیم از اینجا چی گیرمون میاد :))
یه جو عقل! ‎· ابوهدی
آب کم جو .... تشنگی آور به دست ‎· علیرضا