ای سگ تو این زندگی .... باید صب 8 برم یه جلسه به غایت مزخرف .....