آقا ما هی گفتیم می خواد گفت نه .... برو از خدا بترس