به نظرم بدبخت ترین هنر ها عکاسیه همه فک می کنن میشناسنش چون موبایلشون عکس میگیره ... خدا نکنه دوربین اس ال آر داشته باشن هم
اولیش خود من ‎· علیرضا