شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان ..... نخی از پاکت سیگار درآور بکشیم