مهمترین ایراد اینجا اینه که این مردک زر زرو هم اومده :/