فک می کردم خبیث تر از این باشم :/ نا امید شدم از خودم
db1fa6187fa04ea485ae40eb6e5a83c6.jpg