تو دفتر با بابام حرف می زدم .... بعد از تلفن می گه بابات بود این جوری حرف می زدی؟ می گم آره .... می گه خب پس خیلی بیشعوری :دی