بزودی عازم ایران و از این سرمای اینجا برای مدتی هر چند کوتاه راحت میشم
خبر بده ببینیمت ‎· عموشاد
ما هم مشتاق دیداریم. ‎· masihmahdavi
به سلامتی، بیا که خوب وقتی ‎· Mamad
خوشابحالت ‎· شیطان شاخ دار دم دار
چه خوب ‎· ardvisoor