بزودی عازم ایران و از این سرمای اینجا برای مدتی هر چند کوتاه راحت میشم
خبر بده ببینیمت ‎- عموشاد
ما هم مشتاق دیداریم. ‎- masihmahdavi
به سلامتی، بیا که خوب وقتی ‎- Mamad
خوشابحالت ‎- شیطان شاخ دار دم دار
چه خوب ‎- ardvisoor