جای خانم گل باقالی خالی هست اگر کسی ازش خبر داره دعوتش کنه بیاد فیداش خوب بودن