بلیط و هتل برای اسپانیا رزرو و خریداری شد
نایب الساگرادا فامیلیا باشی :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
خوش بگذرههه ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات