اینجا هم داستان همین وی وی وی وی وی وی هستش
- ‎- Ashmogh