بسیار مشاهده کردم که دوستان کامنت اول رو نمیگرند. قلبم به درد اومد. به این زودی فراموش کردید ؟ به کجا میرویم ما ؟
- ‎- Ashmogh
. ‎- آرزو
اه، لعنتی ‎- آرزو
چه کامنت اولی گرفتی :دی ‎- Ashmogh
گمشو :)))))) ‎- آرزو
:))))))))))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?