بسیار مشاهده کردم که دوستان کامنت اول رو نمیگرند. قلبم به درد اومد. به این زودی فراموش کردید ؟ به کجا میرویم ما ؟
- ‎· Ashmogh
. ‎· آرزو
اه، لعنتی ‎· آرزو
چه کامنت اولی گرفتی :دی ‎· Ashmogh
گمشو :)))))) ‎· آرزو
:))))))))))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?